Selecteer een pagina

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Studio Epona
Charloise Lagedijk 503
3084 LB Rotterdam
+31 (0)6 5239 2066

BTW: NL001701110B78

KVK: 60980753

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere order die tot stand komt in de webshop op https://studio-epona.com/shop/

Artikel 4 – Het aanbod

Het aanbod is zoals genoemd in de webshop. Als er onduidelijkheid bestaat, dient de klant navraag te doen voordat tot bestelling overgegaan wordt.

Artikel 5 – De overeenkomst

Bij het klikken op bestellen bij de betaalpagina van de webshop, plaatst de klant een bestelling met betaalplicht. Hieruit ontstaat een overeenkomst waarbij Studio Epona de bestelde producten levert. Wanneer dit niet mogelijk is, krijgt de klant recht op teruggave van het betaalde geld.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Binnen 14 dagen is het mogelijk om je te bedenken en de bestelde goederen in nieuwstaat (verkoopbaar) terug te sturen naar bovenstaand adres. Hierna zal tot terugstorting van het volledige aankoopbedrag overgegaan worden.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

De consument is verplicht tijdens de bedenktijd het product zodanig te inspecteren, dat binnen de 14 dagen van de mogelijkheid tot retournering gebruik gemaakt kan worden.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

De kosten voor het terugzenden van de bestelling zijn voor de consument, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Na retour ontvangst van de goederen zal ondernemer het betaalde geld terugstorten.

Artikel 10 – De prijs

De prijs van de producten zijn zoals vermeld op de webshop, tenzij er een typefout is ontstaan.

Artikel 11 – Nakoming en extra garantie

Wanneer iets niet voldoet aan billijke kwaliteitseisen, zullen wij ons best doen om hierin een passende oplossing te vinden.

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Verzending van het bestelde vindt binnen uiterlijk 7 dagen plaats.

Artikel 13 – Betaling

Betaling geschiedt in de webshop voorafgaand aan het versturen van de bestelling.

Artikel 14 – Retourbeleid

Artikelen kunnen binnen 30 dagen, mits er geen sprake is van gebruikssporen geretourneerd worden. Stuur hiervoor een mailtje naar info@studio-epona.com en wij voorzien je van duidelijke informatie hoe te handelen. Kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument. Na ontvangst van de retourzending streven wij ernaar het aankoopbedrag binnen 5 werkdagen terug te storten.

Artikel 15 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft, neem dan gerust contact op via info@studio-epona.com en we zullen u zo spoedig mogelijk van antwoord voorzien.

error: The content on this website is protected by Copyright.